Huishoudelijk regelement

Huishoudelijk reglement Kynologenclub Scheldezoom    

Algemeen, betaling, lidmaatschap en deelname aan de cursus

 

 

 1. De eigenaar of cursist (m/v) dient lid te zijn van de Kynologenclub Scheldezoom (hierna te noemen: KCS)
 2. De naw-gegevens van leden mogen alleen gebruikt worden voor verenigingsdoeleinden van KCS
 3. De cursist dient minimaal 14 jaar oud te zijn om les te kunnen volgen
 4. Deelname aan een cursus kan alleen indien het verschuldigde cursusgeld alsmede het lidmaatschapsgeld is ontvangen
 5. Bij deelname van twee of meerdere honden begeleid door één persoon dient lidmaatschapsgeld en voor elke hond apart cursusgeld te zijn voldaan
 1. Bij deelname van twee of meerdere honden begeleid door één of verschillende personen uit één gezin

dienen al deze personen (gezins-)lid te zijn van KCS en hun financiële verplichtingen te zijn nagekomen

 1. Cursusgeld wordt in principe niet terugbetaald. Slechts indien u zich vóór aanvang van de eerste les schriftelijk heeft afgemeld bij de cursusadministratie, zal het cursusgeld worden terugbetaald, echter onder aftrek van administratiekosten
 2. Inschrijving voor een cursus en betaling van lidmaatschaps- en cursuskosten geeft indien van toepassing

recht op deelname aan het afsluitende examen gehoorzaamheid, mits tenminste 7 lessen van de cursus

met de hond zijn bijgewoond, of mits de instructeur in overleg met de commissaris anders beslist

 1. Iedere cursist mag slechts met één en dezelfde hond in een bepaald lesuur trainen
 2. Slechts in overleg met en na toestemming van de instructeur is het in sommige gevallen mogelijk dat een andere cursist de cursus overneemt voor de rest van het seizoen
 1. In alle gevallen beslist de instructeur – eventueel in samenspraak met de commissaris van de betreffende discipline – of een hond in staat is om de les te volgen en heeft hij/zij het recht om bepaalde honden onder opgaaf van redenen van het terrein te laten verwijderen
 2. De cursist zelf is persoonlijk aansprakelijk voor door hem/haar of door zijn/haar hond aangerichte schade aan derden, aan KCS en/of haar medewerkers, zelfs als deze hond door een instructeur wordt overgenomen voor een oefening. Het wordt alle cursisten / eigenaren dringend aangeraden zorg te dragen voor opname van de hond in de lopende aansprakelijkheidsverzekeringen van de cursist / eigenaar
 3. Gebruik maken van de accommodatie van KCS zonder toestemming van een instructeur of bestuurslid is niet toegestaan
 4. Van alle cursisten wordt verwacht dat zij ingeval zij verhinderd zijn de les bij te wonen, dit minimaal 2 uur voor aanvang van de les door te geven aan hun instructeur. Indien een cursist 3 of meerdere keren zonder bericht afwezig is, kan hij/zij van verdere deelname aan de cursus worden uitgesloten, een en ander zonder restitutie van cursus- en/of lidmaatschapsgelden
 5. Een trainingsgroep kan slechts uit een bepaald maximum aan combinaties bestaan. De cursist accepteert bij inschrijving dat hij/zij op een wachtlijst kan worden geplaatst. Tijdens deze periode is geen cursusgeld verschuldigd
 6. Elke cursist dient voor aanvang van de eerste les een geldig inentings- of titerbewijs van de hond te overleggen
 1. Het gebruik van slipkettingen, slipbanden, prikkelbanden, elektrische halsbanden (TeleTact) etc. is

verboden

 1. Van de cursisten wordt verwacht dat zij op tijd voor de les aanwezig zijn. Het staat de betreffende

instructeur vrij (regelmatige) laatkomers te weren uit zijn/haar groep

 

Op en rond het veld

 1. Elke cursist dient er voor zorg te dragen dat honden die loops, niet gezond zijn en/of waarvan de kans bestaat dat zij andere honden kunnen besmetten, niet mee naar het terrein van KCS worden gebracht. Ingeval van loopsheid geldt deze bepaling gedurende 21 dagen, gerekend vanaf de eerste dag van de loopsheid. In dit soort gevallen wordt het de cursist aangeraden zelf wel op de les te verschijnen, zodat het geleerde thuis met de hond in praktijk kan worden gebracht
 2. Op het terrein van KCS (en dus ook in het clubhuis en op de parkeerplaats) dient elke hond te allen

tijde aangelijnd te zijn, tenzij anders aangegeven door de betreffende instructeur

 1. Het is verboden de hond op het terrein van KCS zijn behoefte te laten doen. Ongelukjes dienen zo snel mogelijk door de cursist zelf verwijderd te worden. Cursisten die bewust nalaten om de uitwerpselen van hun hond op te ruimen kunnen voor de duur van drie weken voor deelname aan de cursus geschorst worden

 

Examens en wedstrijden

 1. Deelname aan eventuele examens en of behalen van een certificaat is niet verplicht, doch altijd

noodzakelijk om door te kunnen naar de vervolgcursus

 1. De examens voor de basis en gevorderden worden afgenomen door instructeurs van KCS. De overige examens worden afgenomen door instructeurs van KCS of keurmeesters van buiten de vereniging
 2. De uitslag van het examen gehoorzaamheid, alsmede het al dan niet behalen ervan, is bindend
 3. De conditie van het veld of de weersomstandigheden kunnen redenen zijn om examens of wedstrijden te

annuleren

 

Aanvulling Agility

 1. Voor deelname aan agility geldt een minimum leeftijd van 11 maanden voor de hond
 2. Voor een hond die gevoelig is voor OPC, LPC en/of HD is het aan te raden vóór aanvang van de cursus overleg te hebben gehad met de fokker en/of dierenarts.
 3. De cursist heeft zijn hond onder appèl: minimaal de oefeningen “komen op bevel”, “af”, “zit” en
 • “wacht” worden beheerst
 1. Is aan het genoemde in punt 28 voldaan, maar is de instructeur van mening dat de hond onvoldoende

onder appèl staat, dan kan de cursist alsnog naar een gehoorzaamheidscursus worden verwezen alvorens

verder te kunnen gaan met agility

 1. De cursist moet bereid zijn de nodige trainingstijd en –technieken te accepteren zoals deze door de

instructeurs worden geadviseerd c.q. opgelegd

 1. Bij hard handling is de instructeur bevoegd om de cursist van het veld te verwijderen
 2. Cursusgeld kan alleen terugbetaald worden als de handler of hond door blessure moeten stoppen of als

de instructeur de cursist adviseert te stoppen. Bij twijfelgevallen beslist het bestuur

 1. De trainingsperiode is van januari tot en met december. Nieuwe combinaties die in maart of september

voor het eerst aan de trainingen deelnemen, volgen eerst 5 proeflessen. Na beoordeling of men door kan

gaan, volgt een proefperiode van circa 2 maanden. Na advies en overleg of men door kan en wil gaan,  dan worden de trainingen automatisch vervolgd en wordt er 3x per jaar een trainingsbijdrage gerekend

 

Met dit reglement vervallen alle voorgaande versies van het KC-reglement

Op de website staat altijd de meest recente versie van het KC-reglement

Zaken waarin dit reglement niet voorziet kunnen rechtstreeks of via de instructeur worden voorgelegd aan de betreffende commissaris

In alle gevallen waar arbitrage en/of uitspraak noodzakelijk is inzake deze reglementen, of inzake situaties waar dit reglement niet in voorziet, beslist  het bestuur van KCS

 

Meedoen met een cursus betekent automatisch instemmen met deze voorwaarden!