Algemene ledenvergadering

Algemene ledenvergadering

In 2020 was het door corona niet mogelijk een Algemene Ledenvergadering (ALV) te houden. Daarom hebben we in december de leden de mogelijkheid gegeven om middels een formulier een oordeel uit te spreken over het financieel verslag van 2019 en de begroting van 2020. Deze zijn toen op die wijze door u goedgekeurd.

Daar nog niet duidelijk is hoe de coronaregels dan zullen zijn hebben wij een ALV gepland op zaterdagmiddag 19 juni om 14.00 uur welke dan buiten op ons terrein plaats zal vinden. Afhankelijk van verdere ontwikkelingen kunnen we alsnog besluiten deze binnen plaats te laten vinden.

In verband met het klaar zetten van stoelen in een corona veilige opstelling willen wij graag vooraf weten hoeveel leden wij kunnen verwachten. Daarom wordt u verzocht uzelf uiterlijk 17 juni aan te melden bij het secretariaat via info@kc-scheldezoom.nl

Agenda:

 1. Opening.
 2. Vaststellen van de agenda.
 3. Notulen van de ledenvergadering van 29 oktober 2019. De aanwezigen en mensen die zich hebben afgemeld hebben de notulen reeds ontvangen.
  Mocht u interesse hebben dan kunt u deze per e-mail opvragen bij het secretariaat via info@kc-scheldezoom.nl
 4. Ingekomen post.
  Team agility met het voorstel 1 ALV per jaar.
  De post ligt een half uur voor de vergadering ter inzage.
 5. Mededelingen van het bestuur.
 6. Jaarverslag 2020 van de penningmeester.
  Het financieel verslag is vanaf een week voor de vergadering op te vragen bij de penningmeester via jkeuss@kpnmail.nl
 7. Verslag van de kascontrole commissie over 2020.
 8. Begroting 2021.
 9. Benoeming kascontrole commissie 2022.
 10. Verkiezing bestuursleden.
  – Mery van Vugt is aftredend en niet herkiesbaar.
  – Aftredend en herkiesbaar voor 1 jaar zijn Ria de Visser, Joop Keuss en Jan Aarden.
  – Aftredend en herkiesbaar is Wanda Broos.
  – Sandra van Poeijer heeft zich kandidaat gesteld om Mery op te volgen als commissaris gehoorzaamheid.
 11. Verkiezing voorzitter.
  – Dirk Jan Verkaik is aftredend en herkiesbaar voor 1 jaar.
 12. Rondvraag
 13. Sluiting